Розпорядження керівника ВЦА  "Про облікову політику та організацію бухгалтерського об..."  № 22 від 15.09.2021р. 
Документ №22 від 15.09.2021р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

На сайті 16.09.2021УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЇ
 
від 15.09.2021  № 22
м. Слов'янськ
 

Про облікову політику та організацію

бухгалтерського облікуВідповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 (із змінами), рішення Слов’янської міської ради від 28.08.2020 № 33-LXXXVI-7 «Про затвердження Порядку списання майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Слов’янська, з балансу комунальних підприємств, установ, закладів, організацій», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БО), Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування" (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 №44 "Про внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44"), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (із змінами), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938, керуючись Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”:


1. Затвердити такі положення облікової політики в Слов’янській міській військово-цивільній адміністрації Краматорського району Донецької області (надалі – Установа).


1.1. Форма бухгалтерського обліку - меморіально-ордерна з використанням програмного комплексу (окремих програм) для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях інформації та в паперовому вигляді.


Ведення бухгалтерського обліку та складання квартальної та річної фінансової звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці – гривні, відповідно до НП(с)БОДС.


1.2. Підстава для відображення операції в бухгалтерському обліку – первинний документ, який фіксує здійснення операції та складається під час її здійснення. Оформлення та подання первинних документів відбувається відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (зі змінами), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 (зі змінами).


1.3. До складу основних засобів відносити матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) складає 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) включно без урахування податку на додану вартість. Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби», обліковувати як основні засоби до їх вибуття (списання) з обліку Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області.


1.4. Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі шляхом її нарахування на останній робочий день бюджетного року. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)БО та в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 «Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору» (із змінами).


Нарахування амортизації інших необоротних активів здійснювати в першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решти 50 відсотків первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).


1.5. Порядок списання з бухгалтерського обліку основних засобів здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», рішення Слов’янської міської ради від 28.08.2020 № 33-LXXXVI-7 «Про затвердження Порядку списання майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Слов’янська, з балансу комунальних підприємств, установ, закладів, організацій».


1.6. В якості визначення одиниці обліку запасів використовувати найменування.


1.7. Матеріальні цінності (канцелярські та господарські товари) первісна вартість за одиницю яких складає 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.) включно без урахування податку на додану вартість відносити на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».


Облік робочого одягу та взуття, який закуповується в Установі не систематично та у незначному обсязі, одноразових та багаторазових картриджів вести у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів (субрахунок 1812).


1.8. Оцінку запасів при їх вибутті (в наслідок їх використання, передачі або іншого вибуття) проводити за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції.


1.9. Малоцінні та швидкозношувані предмети списувати з балансу після видачі їх у користування, без необхідності вести оперативний кількісний облік. Підтвердженням факту використання канцтоварів, знаків поштової оплати та решти малоцінних та швидкозношуваних предметів є відомість видачі або службова записка матеріально - відповідальних осіб (складають у довільній формі), де зазначається найменування та кількість використаних запасів. Прийнята бухгалтерією відомість або службова записка є підставою для оформлення актів списання.


2. Бухгалтерський облік в Установі вести з дотриманням таких положень:


2.1. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Слов’янської міської ВЦА, який очолює начальник відділу, головний бухгалтер. Порядок роботи відділу та його начальника визначається законодавством України, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» (із змінами), Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності Слов’янської ВЦА та посадовими інструкціями спеціалістів відділу, які затверджуються керівником Установи.


2.2. Інвентаризацію коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу Слов’янської міської ВЦА здійснювати з дотриманням вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142.


2.3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру здійснювати в межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, розкрадань, а саме:


на підставі розпорядження керівника Слов’янської міської ВЦА про визнання результатів інвентаризації забезпечувати їх своєчасне відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;


взаємодіяти з юридичним управлінням Слов’янської міської ВЦА в частині надання даних бухгалтерського обліку про втрачені цінності, які необхідні для проведення претензійно-позовної роботи, стягнення з винних осіб;


визначити з числа працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності особу, відповідальну за правильність і своєчасність ведення обліку матеріальних цінностей, в тому числі щодо недостач, розтрат, повідомлення про їх стан головного бухгалтера, шляхом внесення відповідної норми до посадової інструкції працівника.


2.3. Основні засоби купувати в міру необхідності. В разі введення в експлуатацію основних засобів в день їх оприбуткування акт введення в експлуатацію не складається.


2.4. Заробітну плату працівникам Установи виплачувати у грошовому виразі двічі на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, з 10 по 15 та з 25 по останній день кожного місяця та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ст. 24 Закону України «Про оплату праці»). Термін здачі табеля робочого часу за першу половину місяця – до 10-го числа та повний табель за місяць - до 20-го числа поточного місяця.


2.5. Службові поїздки для виконання службових доручень працівниками Установи оформляти розпорядженням керівника Установи, яке є підставою для визначення сум добових. Копії розпоряджень керівника Установи про відрядження додаються до авансових звітів відряджених осіб.


Працівникам Установи за час відрядження, на строк професійного навчання зберігається їх посада і заробітна плата.


Дозволяється в разі службової необхідності, в тому числі і термінового направлення у відрядження, направляти як виняток у службові відрядження працівників Установи без виплати авансу.


2.6. Відповідальними за супроводження проектів договорів, щодо надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт призначити начальників відділів, у віданні яких є предмет договору.


Договори укладати виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах.


До надання керівнику Установи на затвердження, проекти договорів погоджувати з начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності, головним бухгалтером. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер візує проект договору на предмет: наявності затверджених бюджетних асигнувань за відповідним напрямом витрат; забезпечення першочерговості оформлення документів за захищеними видатками.


Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснювати після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг допускається виключно у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України.


Контроль за виконанням умов договору покласти на начальників структурних підрозділів, у віданні яких буде предмет договору. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер щодо роботи з договорами несе відповідальність у межах бюджетного законодавства.


2.7. Відображення здійснених господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку здійснювати відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ.


2.8. Співробітники відділу бухгалтерського обліку та звітності в рамках своїх посадових обов'язків несуть відповідальність за:


дотримання бюджетного законодавства;


надання достовірних первинних документів;


перевірку первинних документів, які надходять до обліку за відповідним напрямом;


своєчасне повідомлення керівництва про наявність первинних документів за господарськими операціями, які не відповідають законодавчим вимогам.


2.9. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер здійснює контроль за відображенням в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій шляхом:


візування меморіальних ордерів, які повинні містити інформацію про всі здійснені операції (після підписання їх виконавцем);


складенням звітності згідно регістрів бухгалтерського обліку, наданих виконавцями (меморіальні ордери, головна книга, інші).


2.10. Бухгалтерський облік в Установі ведеться згідно Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 85/28215 (зі змінами).


3. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку в Установі:


3.1. Відповідно до ч.3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладаю на себе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Установі


3.2. Відповідно до ч.4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ведення бухгалтерського обліку в Установі покладаю на відділ бухгалтерського обліку та звітності на чолі з начальником відділу, головним бухгалтером.


3.4. Для правильного ведення бухгалтерського обліку посадовим особам Слов’янської міської ВЦА неухильно виконувати вимоги начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.


4. Відповідальність за порядок оформлення відпусток, надання матеріальної допомоги, визначення стажу роботи співробітників, встановлення їм надбавок покладаю на відділ кадрової роботи Установи.


5. Обрана та затверджена цим розпорядженням облікова політика та організація бухгалтерського обліку застосовується постійно (рік у рік). Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.


6. Координацію за виконанням вимог цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник Слов’янської міської

військово-цивільної адміністрації                                                                                    В.М. ЛяхСлов'янська міська ВЦА, Слов’янська міська рада
2018-2021 © Всі права застережено.